Postęp leczenia farmakologicznego a postęp zabiegowy przy leczeniu łagodnego rozrostu stercza
26 września 2023

Łagodna postać prze­ro­stu ster­cza dotyka nie­mal co dru­giego męż­czy­znę po ukoń­cze­niu 55 roku życia. Większa świadomość występowania schorzenia oraz dostęp do usług medycznych przekłada się na wzrost profilaktycznych badań wśród mężczyzn. Nie ma jednej konkretnej metody leczenia (porównując terapię farmakologiczną i leczenie zabiegowe), która jest najlepsza, zatem jakie są różnice i dlaczego stosowanie obu dróg leczenia przyczyni się do poprawy jakości naszego życia?

Łagodny prze­rost gru­czołu kro­ko­wego – lecze­nie far­ma­ko­lo­giczne

W przy­padku lecze­nia łagod­nego roz­ro­stu prostaty zazwy­czaj sięga się po środki far­ma­ko­lo­giczne. Głów­nym celem tera­pii jest poprawa jako­ści życia pacjenta poprzez zmniej­sze­nie lub nawet wyeli­mi­no­wa­nie nie­po­żą­da­nych obja­wów. Regu­larne przyj­mo­wa­nie leków powo­duje lep­szy odpływ moczu z pęche­rza i w zna­czący spo­sób zmniej­sza ilość moczu zale­ga­ją­cego w pęche­rzu po mik­cji (procesie oddawania moczu).

Lecze­nie far­ma­ko­lo­giczne roz­ro­stu ster­cza zazwy­czaj sto­suje się w począt­ko­wym eta­pie scho­rze­nia przy wystę­po­wa­niu małego i śred­niego nasi­le­nia obja­wów. Obej­muje ono od dłuż­szego czasu kilka pre­pa­ra­tów medycz­nych, które dzia­łają nie­mal na tej samej zasa­dzie. Główną grupę leków sta­no­wią anta­go­ni­ści recep­tora α1, inhi­bi­tory 5–α-reduk­tazy ste­ro­ido­wej,  cholinolityki  Lecze­nie far­ma­ko­lo­giczne poprze­dzone jest wizytą u spe­cja­li­sty, oraz bada­niami, które umoż­li­wiają posta­wie­nie traf­nej dia­gnozy.

Łagodny roz­rost ster­cza – lecze­nie zabie­gowe

Pod­sta­wo­wym wska­za­niem do lecze­nia zabie­gowego roz­ro­stu ster­cza są przede wszyst­kim nasi­lone objawy, które są dla pacjenta uciąż­liwe lub efekty leczenia nie dają zadowalających efektów.

Wśród wska­zań bez­względ­nych wymie­nia się:

 • przeszkodę podpęcherzową,
 • powra­ca­jące infek­cje układu moczo­wego,
 • nawra­ca­jący krwio­mocz,
 • kamicę pęche­rza moczo­wego,
 • obu­stronne wodo­ner­cze i podwyż­szoną kre­aty­ninę,
 • cał­ko­wite zatrzy­ma­nie moczu.

Lecze­nie zabie­gowe łagod­nego roz­ro­stu ster­cza ma na celu przy­wró­ce­nie pra­wi­dło­wego odpływu moczu z pęche­rza moczo­wego i zazwy­czaj obej­muje usu­nię­cie nadmiaru gru­czołu pro­staty z jego cen­tral­nej czę­ści.

Jednym z minimalnie inwazyjnych zabiegów jest holmowa enukleacja gruczolaka stercza, inaczej HoLEP. Jest to zabieg, w trakcie którego usuwa się nadmierną tkankę gru­czołu hamu­jącą prze­pływ moczu. Do wykonania procedury wyko­rzy­stu­je się laser holmowy, który pozwala lekarzowi bezboleśnie usunąć przerost.

Zabieg wykonywany metodą HoLEP pozwala zachować usuniętą tkankę, przez co można ją zbadać i określić jej charakter. W porównaniu do starszych metod leczenia HoLEP umożliwia szybką rekonwalescencję oraz pozwala w pełni usunąć przerost gruczołu. Ryzyko powikłań jest minimalne, co sprawia, że metoda jest bezpieczna.

Jakie są wady i zalety lecze­nia far­ma­ko­lo­gicz­nego oraz zabie­gowego?

Sposób leczenia łagodnego przerostu stercza dobiera się na podstawie pozyskanych informacji o danym pacjencie. W trakcie wywiadu pacjent dopytywany jest o występujące objawy, które są klasyfikowane według uciążliwości oraz wpływu na codzienne funkcjonowanie.

Jedną z wielu zalet leczenia zabiegowego jest szybka skuteczność względem leczenia farmakologicznego. Natomiast leczeniem farmakologiczne jest całkowicie nieinwazyjne względem leczenia zabiegowego. Warto jednak wspomnieć, że leczenie farmakologiczne może nieść ze sobą negatywne skutki w postaci spadku libido, a nawet zahamowania wytrysku.

Należy pamiętać, że wymienione powyżej metody nie dają gwarancji całkowitego wyleczenia. W przypadku zabiegu HoLEP, który jest wykonywany w naszym szpitalu, lekarze są w stanie usunąć przerośniętą tkankę.

Jednak po pewnym czasie od wykonania zabiegu może zajść konieczność jego powtórzenia. Wynika to z faktu, że przerost po pewnym czasie może nawrócić. Natomiast leczenie farmakologiczne umożliwia jedynie zmniejszenie przerostu. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, która pozwala nam reagować w przypadku nawrotu schorzenia i w następstwie podjąć kolejne kroki w kierunku jego zatrzymania.

Naj­waż­niej­sza jest dia­gno­styka i wcze­sne lecze­nie

Naj­waż­niej­szym kro­kiem jest pro­fi­lak­tyka i pod­ję­cie lecze­nia łagod­nego prze­ro­stu ster­cza na jak naj­wcze­śniej­szym eta­pie. Dla­tego też tak ważne są coroczne wizyty kon­tro­lne u uro­loga, który skie­ruje na odpo­wied­nie bada­nia. Wstyd to tylko wymówka.

W ramach walki ze schorzeniami prostaty organizowane są akcje informacyjne i nawołujące do działania jak np. Movem­ber czy Mosz­no­władcy. Dotyczą one co prawda profilaktyki raka prostaty, ale zachęcamy do uwzględnienia wizyt urologicznych w swoim rocznym kalendarzu profilaktyki zdrowotnej.

Odpowiednio postawiona diagnoza pozwala na dobór optymalnej formy leczenia. Pacjent z łagod­nym roz­rostem ster­cza zawsze powi­nien być pod opieką leka­rza spe­cja­li­sty i ści­śle sto­so­wać się do pro­po­no­wa­nych zale­ceń. Przede wszyst­kim nie wolno prze­ry­wać rozpoczętego lecze­nia, nawet po nastąpie­niu poprawy i regularnie badać prostatę u urologa.

Pod­su­mo­wa­nie

Pro­blem, który dotyka co dru­giego męż­czy­znę, nie powinien być tematem tabu. Regu­larne wizyty lekar­skie, bada­nia i pod­ję­cie lecze­nia łagod­nego prze­ro­stu ster­cza w zna­czący spo­sób mogą popra­wić kom­fort życia. Dla­tego jeśli poja­wiają się jakie­kol­wiek nie­po­ko­jące objawy podczas oddawania moczu, należy jak naj­szyb­ciej zgło­sić się do uro­loga.

Źródła:

min

Łagodna postać prze­ro­stu ster­cza dotyka nie­mal co dru­giego męż­czy­znę po ukoń­cze­niu 55 roku życia. Większa świadomość występowania schorzenia oraz dostęp do usług medycznych przekłada się na wzrost profilaktycznych badań wśród mężczyzn. Nie ma jednej konkretnej metody leczenia (porównując terapię farmakologiczną i leczenie zabiegowe), która jest najlepsza, zatem jakie są różnice i dlaczego stosowanie obu dróg leczenia przyczyni się do poprawy jakości naszego życia?

Łagodny prze­rost gru­czołu kro­ko­wego – lecze­nie far­ma­ko­lo­giczne

W przy­padku lecze­nia łagod­nego roz­ro­stu prostaty zazwy­czaj sięga się po środki far­ma­ko­lo­giczne. Głów­nym celem tera­pii jest poprawa jako­ści życia pacjenta poprzez zmniej­sze­nie lub nawet wyeli­mi­no­wa­nie nie­po­żą­da­nych obja­wów. Regu­larne przyj­mo­wa­nie leków powo­duje lep­szy odpływ moczu z pęche­rza i w zna­czący spo­sób zmniej­sza ilość moczu zale­ga­ją­cego w pęche­rzu po mik­cji (procesie oddawania moczu).

Lecze­nie far­ma­ko­lo­giczne roz­ro­stu ster­cza zazwy­czaj sto­suje się w począt­ko­wym eta­pie scho­rze­nia przy wystę­po­wa­niu małego i śred­niego nasi­le­nia obja­wów. Obej­muje ono od dłuż­szego czasu kilka pre­pa­ra­tów medycz­nych, które dzia­łają nie­mal na tej samej zasa­dzie. Główną grupę leków sta­no­wią anta­go­ni­ści recep­tora α1, inhi­bi­tory 5–α-reduk­tazy ste­ro­ido­wej,  cholinolityki  Lecze­nie far­ma­ko­lo­giczne poprze­dzone jest wizytą u spe­cja­li­sty, oraz bada­niami, które umoż­li­wiają posta­wie­nie traf­nej dia­gnozy.

Łagodny roz­rost ster­cza – lecze­nie zabie­gowe

Pod­sta­wo­wym wska­za­niem do lecze­nia zabie­gowego roz­ro­stu ster­cza są przede wszyst­kim nasi­lone objawy, które są dla pacjenta uciąż­liwe lub efekty leczenia nie dają zadowalających efektów.

Wśród wska­zań bez­względ­nych wymie­nia się:

 • przeszkodę podpęcherzową,
 • powra­ca­jące infek­cje układu moczo­wego,
 • nawra­ca­jący krwio­mocz,
 • kamicę pęche­rza moczo­wego,
 • obu­stronne wodo­ner­cze i podwyż­szoną kre­aty­ninę,
 • cał­ko­wite zatrzy­ma­nie moczu.

Lecze­nie zabie­gowe łagod­nego roz­ro­stu ster­cza ma na celu przy­wró­ce­nie pra­wi­dło­wego odpływu moczu z pęche­rza moczo­wego i zazwy­czaj obej­muje usu­nię­cie nadmiaru gru­czołu pro­staty z jego cen­tral­nej czę­ści.

Jednym z minimalnie inwazyjnych zabiegów jest holmowa enukleacja gruczolaka stercza, inaczej HoLEP. Jest to zabieg, w trakcie którego usuwa się nadmierną tkankę gru­czołu hamu­jącą prze­pływ moczu. Do wykonania procedury wyko­rzy­stu­je się laser holmowy, który pozwala lekarzowi bezboleśnie usunąć przerost.

Zabieg wykonywany metodą HoLEP pozwala zachować usuniętą tkankę, przez co można ją zbadać i określić jej charakter. W porównaniu do starszych metod leczenia HoLEP umożliwia szybką rekonwalescencję oraz pozwala w pełni usunąć przerost gruczołu. Ryzyko powikłań jest minimalne, co sprawia, że metoda jest bezpieczna.

Jakie są wady i zalety lecze­nia far­ma­ko­lo­gicz­nego oraz zabie­gowego?

Sposób leczenia łagodnego przerostu stercza dobiera się na podstawie pozyskanych informacji o danym pacjencie. W trakcie wywiadu pacjent dopytywany jest o występujące objawy, które są klasyfikowane według uciążliwości oraz wpływu na codzienne funkcjonowanie.

Jedną z wielu zalet leczenia zabiegowego jest szybka skuteczność względem leczenia farmakologicznego. Natomiast leczeniem farmakologiczne jest całkowicie nieinwazyjne względem leczenia zabiegowego. Warto jednak wspomnieć, że leczenie farmakologiczne może nieść ze sobą negatywne skutki w postaci spadku libido, a nawet zahamowania wytrysku.

Należy pamiętać, że wymienione powyżej metody nie dają gwarancji całkowitego wyleczenia. W przypadku zabiegu HoLEP, który jest wykonywany w naszym szpitalu, lekarze są w stanie usunąć przerośniętą tkankę.

Jednak po pewnym czasie od wykonania zabiegu może zajść konieczność jego powtórzenia. Wynika to z faktu, że przerost po pewnym czasie może nawrócić. Natomiast leczenie farmakologiczne umożliwia jedynie zmniejszenie przerostu. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, która pozwala nam reagować w przypadku nawrotu schorzenia i w następstwie podjąć kolejne kroki w kierunku jego zatrzymania.

Naj­waż­niej­sza jest dia­gno­styka i wcze­sne lecze­nie

Naj­waż­niej­szym kro­kiem jest pro­fi­lak­tyka i pod­ję­cie lecze­nia łagod­nego prze­ro­stu ster­cza na jak naj­wcze­śniej­szym eta­pie. Dla­tego też tak ważne są coroczne wizyty kon­tro­lne u uro­loga, który skie­ruje na odpo­wied­nie bada­nia. Wstyd to tylko wymówka.

W ramach walki ze schorzeniami prostaty organizowane są akcje informacyjne i nawołujące do działania jak np. Movem­ber czy Mosz­no­władcy. Dotyczą one co prawda profilaktyki raka prostaty, ale zachęcamy do uwzględnienia wizyt urologicznych w swoim rocznym kalendarzu profilaktyki zdrowotnej.

Odpowiednio postawiona diagnoza pozwala na dobór optymalnej formy leczenia. Pacjent z łagod­nym roz­rostem ster­cza zawsze powi­nien być pod opieką leka­rza spe­cja­li­sty i ści­śle sto­so­wać się do pro­po­no­wa­nych zale­ceń. Przede wszyst­kim nie wolno prze­ry­wać rozpoczętego lecze­nia, nawet po nastąpie­niu poprawy i regularnie badać prostatę u urologa.

Pod­su­mo­wa­nie

Pro­blem, który dotyka co dru­giego męż­czy­znę, nie powinien być tematem tabu. Regu­larne wizyty lekar­skie, bada­nia i pod­ję­cie lecze­nia łagod­nego prze­ro­stu ster­cza w zna­czący spo­sób mogą popra­wić kom­fort życia. Dla­tego jeśli poja­wiają się jakie­kol­wiek nie­po­ko­jące objawy podczas oddawania moczu, należy jak naj­szyb­ciej zgło­sić się do uro­loga.

Źródła:

Kategorie

Ostatnie artykuły